Promocja zdrowia

Promocja zdrowia jest kluczowym obszarem działania służb sanitarno-epidemiologicznych (SANEPID) na całym świecie.

Zakres Obowiązków na Stanowisku Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

 1. Inicjowanie i Organizacja Działań Prozdrowotnych:
  • Rozpoczynanie, organizowanie i nadzorowanie działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
  • Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych w społeczeństwie.
  • Edukacja społeczeństwa na temat czynników szkodliwych dla zdrowia.
  • Popularyzacja metod zapobiegania chorobom i udzielanie pierwszej pomocy.
 2. Koordynacja Działań w Systemie Oświaty i Innych Podmiotach:
  • Koordynacja i nadzorowanie działań prozdrowotnych w placówkach oświatowych, jednostkach leczniczych i innych instytucjach.
  • Współpraca z różnymi podmiotami, instytucjami i organizacjami w celu efektywnej realizacji programów prozdrowotnych.
 3. Wdrażanie, Monitorowanie i Ocena Działań:
  • Wdrażanie planowanych działań prozdrowotnych.
  • Monitorowanie postępu i ocena efektywności działań.
  • Podejmowanie korekt w celu osiągnięcia najlepszych wyników.
 4. Szkolenia, Narady i Wsparcie Organizacyjne:
  • Organizacja szkoleń i narad dla personelu oraz społeczności.
  • Udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla realizowanych programów i działań prozdrowotnych.
 5. Opracowywanie i Dystrybucja Materiałów:
  • Tworzenie i publikacja materiałów edukacyjnych związanych z dziedziną zdrowia.
  • Dystrybucja materiałów do realizowanych działań prozdrowotnych.
 6. Inicjatywy Prozdrowotne na Podstawie Diagnozy Lokalnej:
  • Podejmowanie inicjatyw prozdrowotnych wynikających z analizy diagnozy środowiska lokalnego.
  • Dostosowywanie działań do specyfiki społeczności lokalnej.
 7. Współpraca z Partnerami:
  • Aktywna współpraca z placówkami naukowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi i innymi partnerami.
  • Koordynacja działań prozdrowotnych realizowanych na terenie powiatu.

Na stanowisku pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia kluczowe jest inicjowanie działań edukacyjnych, koordynacja współpracy z różnymi instytucjami, oraz monitorowanie i ocena skuteczności działań prozdrowotnych. Wsparcie organizacyjne i edukacyjne stanowi istotny element pracy, mający na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczności.