Monitoring Bezpieczeństwa Wody dla Zdrowia Publicznego

1. Systematyczne Badania Jakości Wody:

Sanepid aktywnie prowadzi systematyczne badania jakości wody, obejmujące różne źródła wodne, takie jak studnie, jeziora, rzeki i wodociągi. Monitorujemy zarówno wodę pitną, jak i wody powierzchniowe, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne społeczności.

 • Próbki Laboratoryjne:
  • Pobieranie regularnych próbek wody do badań laboratoryjnych w celu analizy zawartości substancji chemicznych, mikroorganizmów i innych czynników wpływających na jakość wody.
 • Badania Bakteriologiczne:
  • Skupianie się na badaniach bakteriologicznych, w tym na obecność bakterii kałowych, E. coli i innych mikroorganizmów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

2. Monitorowanie Stanu Zbiorników Wodnych:

Sanepid bierze udział w monitorowaniu stanu zbiorników wodnych, które są źródłem wody pitnej dla społeczności. Działania te obejmują zarówno akweny naturalne, jak i sztuczne, w tym zbiorniki retencyjne.

 • Inspekcje Terenowe:
  • Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenowych w celu oceny stanu sanitarnego i czystości zbiorników wodnych.
  • Monitorowanie otoczenia zbiorników pod kątem potencjalnych źródeł zanieczyszczeń.

3. Badania Parametrów Fizykochemicznych:

W ramach działań monitorujących Sanepid analizuje różne parametry fizykochemiczne wody, które wpływają na jej jakość i bezpieczeństwo.

 • Badania Temperatury i pH:
  • Pomiar temperatury i pH wody, ponieważ te parametry mają istotny wpływ na rozwój mikroorganizmów i procesy chemiczne w wodzie.
 • Analiza Zawartości Substancji Chemicznych:
  • Badania zawartości substancji chemicznych, takich jak pestycydy, metale ciężkie, związki organiczne, aby ocenić stopień zanieczyszczenia.

4. Reagowanie na Alarmy i Incydenty:

Sanepid posiada system reagowania na alarmy związane z jakością wody. W przypadku wykrycia potencjalnych zagrożeń, podejmuje szybkie działania, w tym informowanie społeczności i podejmowanie środków zaradczych.