Nadzór nad Plywalniami i Kąpieliskami przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Państwowa Inspekcja Sanitarna (SANEPID) aktywnie nadzoruje bezpieczeństwo i higienę na basenach, kąpieliskach oraz innych miejscach rekreacyjnych, aby zapewnić zdrowie publiczne. Oto kluczowe aspekty monitorowania:

1. Bezpieczeństwo Wody:

 • Parametry Fizykochemiczne: Regularne badania jakości wody pod kątem składników chemicznych, takich jak chlor, pH, czy zawartość zanieczyszczeń.
 • Parametry Mikrobiologiczne: Śledzenie obecności bakterii i innych patogenów w wodzie.

2. Warunki Higieniczne:

 • Czystość i Porządek: Monitorowanie stanu czystości kąpielisk, przebieralni i otaczających obszarów.
 • Zasady Sanitarne: Sprawdzanie przestrzegania zasad higieny, w tym korzystania z pryszniców przed wejściem do wody.

3. Przestrzeganie Przepisów:

 • Przepisy Bezpieczeństwa: Upewnianie się, że baseny i kąpieliska przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów i norm.

4. Edukacja i Informacja:

 • Kampanie Edukacyjne: Organizowanie kampanii edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z basenów, zasady pływania, itp.
 • Informacje dla Społeczności: Dostarczanie informacji społeczności o aktualnym stanie jakości wody, zaleceniach i środkach ostrożności.

5. Środki Zaradcze:

 • Działania Współpracy: Współpraca z zarządcami basenów i kąpielisk w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
 • Wprowadzanie Poprawek: Nakładanie wymagań dotyczących poprawek w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

6. Reagowanie na Sytuacje Nadzwyczajne:

 • Planowanie Działań: Przygotowanie planów reakcji w przypadku sytuacji nadzwyczajnych, takich jak awarie chemiczne czy wypadki.

Wszystkie działania SANEPID są podejmowane w duchu ochrony zdrowia i zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z kąpielisk publicznych.

Dodatkowe Informacje o Rozporządzeniu: W dniu 17 grudnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016). Rozporządzenie to zobowiązuje wszystkich zarządzających pływalniami do sprawowania nadzoru nad jakością wody na pływalniach. Określa ono m.in. wymagania jakości wody, częstotliwość pobierania próbek, oraz obowiązki zarządzającego pływalnią, w tym sposób informowania społeczeństwa o jakości wody na pływalniach.

Dodatkowe Zasady Oceny Jakości Wody na Pływalni:

 1. Zarządzający pływalnią dokonuje oceny jakości wody na podstawie:
  • Systematycznego badania jakości wody w zakresie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym. Wyniki badań przekazywane są organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie 3 dni roboczych.
  • Systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń, rejestrowania wyników pomiaru jakości wody (pH, potencjał redox, stężenie chloru, temperatura wody) oraz bieżącej obserwacji wody (dokumentowanie spostrzeżeń i podejmowanych czynności).
 2. Informowanie Użytkowników o Jakości Wody:
  • Komunikaty dotyczące jakości wody umieszczane są na tablicy informacyjnej widocznej dla osób pływających.
  • Jeżeli obiekt prowadzi stronę internetową, informacje te również są udostępniane online.
 3. Częstotliwość Badań:
  • W zależności od rodzaju niecki i zakresu oznaczanych parametrów, badania jakości wody są prowadzone z różną częstotliwością, zwłaszcza w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodnopowietrzny oraz nieckach basenowych udostępnionych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3.
  • W obszarze, gdzie występuje aerozol wodnopowietrzny, prowadzone są także badania w kierunku bakterii z rodzaju Legionella.

Terminarz Organizacji Kąpielisk:

 1. Do 31 grudnia poprzedzającego sezon kąpielowy:
  • Organizator kąpieliska składa wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wpisanie kąpieliska do wykazu kąpielisk danej gminy (art. 34a ust. 2 ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 r., Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.).
 2. W przypadku braku pełnej dokumentacji:
  • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa organizatora kąpieliska do uzupełnienia dokumentacji w terminie do 7 dni (art. 34a ust. 5 ustawy Prawo wodne).
 3. Przygotowanie projektu uchwały:
  • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przygotowuje projekt uchwały o wykazie kąpielisk i ogłasza go publicznie na co najmniej 21 dni (art. 34a ust. 7 ustawy Prawo wodne).
 4. Rozpatrzenie uwag i propozycji:
  • Wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje uwagi oraz propozycje do projektu uchwały w terminie nie dłuższym niż 14 dni (art. 34a ust. 8 ustawy Prawo wodne).
 5. Opinie instytucji:
  • Do 15 kwietnia każdego roku przedstawia projekt uchwały do zaopiniowania instytucjom: dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, a także, jeśli dotyczy obszarów morskich, dyrektorowi urzędu morskiego (art. 34a ust. 9 ustawy Prawo wodne).
 6. Uchwała Rady Gminy:
  • Do 31 maja rada gminy określa, w drodze uchwały, wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na obszarach morskich przyległych do danej gminy (art. 34a ust. 1 ustawy Prawo wodne).
 7. Informacja o zmianach w liczbie kąpielisk:
  • Po podjęciu uchwały o wykazie kąpielisk, wójt, burmistrz lub prezydent miasta informuje państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o liczbie kąpielisk i przyczynie zmian w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego.
 8. Informacja dla Głównego Inspektora Sanitarnego:
  • Główny Inspektor Sanitarny przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego informuje Komisję Europejską o liczbie kąpielisk i przyczynie zmian w porównaniu do poprzedniego sezonu.
 9. Pierwsza próbka wody przed otwarciem sezonu:
  • Zgodnie z praktyką Komisji Europejskiej, pierwsza próbka wody do badań w kąpielisku przed otwarciem sezonu powinna być pobrana nie wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego.

Wykaz Przepisów Dotyczących Kąpielisk:

 1. Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady:
  • Data: 15 lutego 2006 r.
  • Dotyczy: Zarządzania jakością wody w kąpieliskach.
  • Uchyla: Dyrektywę 76/160/WE.
  • Dz. U. L 64 z 4.3.2006.
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne:
  • Dz. U z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.
 3. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne:
  • Dz. U. Nr 44, poz. 253.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r.:
  • Dotyczy: Prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli.
  • Dz. U. Nr 86, poz. 478 z późn. zm.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r.:
  • Dotyczy: Ewidencji kąpielisk, oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
  • Dz. U. Nr 91, poz. 527 z późn. zm.
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r.:
  • Dotyczy: Profilu wody w kąpielisku.
  • Dz. U. Nr 36, poz. 191.
 7. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych:
  • Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r.:
  • Dotyczy: Wymagań dotyczących wyposażenia obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze, sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.
  • Dz. U. poz. 261.
 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r.:
  • Dotyczy: Zmiany rozporządzenia w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
  • Dz. U. poz. 1386.

Oryginalne teksty oraz tłumaczenia wspólnotowych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/legislation/index_pl.htm.